လက္ရွိအစိုးရ ေၾကြးေလွ်ာ္ခြင့္ရရွိရန္မလုပ္ေဆာင္က ေၾကးေြဟာင္းမ်ားေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ႏိုင္ နည္းလမ္းရွာေဖြ၍ ေၾကးေြဟာင္းေလွ်ာ့ခ်သင့္သည္ဟု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေသာင္းေအး အၾကံျပဳ

ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေၾကးြက်န္မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍  ယခင္အစိုးရ လက္ထက္ကဲ့သို႔ ေၾကြးေလွ်ာ္ခြင့္ ရရွိေရး မလုပ္ေဆာင္ပါက ေၾ<ြကး ေဟာင္း ေၾကးြက်န္မ်ားေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ေစ ႏိုင္သည့္အတြက္ လက္ရွိအစိုးရ အေနျဖင့္  နည္းလမ္းရွာေဖြ၍ ေၾကးြၿမီအေဟာင္းမ်ားအား ေလွ်ာ့ ခ်သင့္သည္ဟု ေပ်ာ္ဘြယ္မဲဆႏၵ နယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ဦးေသာင္းေအးက အၾကံျပဳ ေဆြးေႏြးသည္။ယေန႔က်င္းပသည့္ ဒုတိယ အၾကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး (၁၇)ႀကိမ္ေျမာက္ သတၱမေန႔က ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ မွ စက္တင္ဘာလအထိ ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ဘ႑ာႏွစ္ အစိုးရ၏ေၾ<ြကးၿမီ ဆိုင္ရာႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာ ႏွင့္ ေငြစာရင္းပူးေပါင္း ေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ၄င္း ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ရာတြင္ အထက္ ပါအတိုင္းအၾကံျပဳတင္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။”ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္း ေကာ္မတီက ေၾကးေြဟာင္းမ်ား ရွင္းလင္းေရးကို သံုးသပ္ေဖာ္ျပ ရာမွာ […]

ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါရန္

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အတိုးမဲ႕ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြမ်ားရရွိႏိုင္ေရး အစိုးရအားတိုက္တြန္းေၾကာင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တင္သြင္းသည့္အဆုိကုိ လႊတ္ေတာ္ကလက္ခံ

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အတိုးမဲ့ႏွစ္ရွည္ ေခ်းေငြမ်ားရရွိ ႏိုင္ေရး စီမံကိန္းတစ္ရပ္ခ်မွတ္ လုပ္ေဆာင္ရန္ အစိုးရအားတိုက္ တြန္းေၾကာင္း ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ တင္ သြင္းသည့္အဆုိကုိ လက္ခံေဆြး ေႏြးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က ေၾကညာခဲ့သည္။ယေန႔နံနက္ပိုင္းက က်င္းပ ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္း အေဝးတြင္ ယင္းအဆိုကို ေက်ာင္း ကုန္းမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးသိန္းထြန္းက တင္သြင္းခဲ့ရာတြင္ ”ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရက COVID-19 ကာလ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကိုအခြင့္ အေရးတစ္ရပ္အေနျဖင့္ တစ္ဧက ကို က်ပ္ငါးေသာင္း ထပ္မံထုတ္ ေခ်းမည္ေျပာခဲ့ေသာ္လည္း ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ မိုးစပါးေခ်းေငြေက်ၿပီးပါမွ ထုတ္ေခ်းမည္ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေတာင္သူလယ္သမားတိုင္း ရရွိႏိုင္ ျခင္း မရွိေသးပါဘူးJica 2step lone ျဖင့္ လယ္ယာလုပ္ငန္းက႑ ႏွင့္ လယ္ယာကို အေျခခံေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ […]

ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါရန္

ကုမၸဏီမ်ားမွ ေငြေၾကးေခ်းယူထားေသာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေခ်းေငြျပန္ဆပ္ကာလဆိုင္းငံ့ရန္ႏွင့္ အတိုးႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ေရး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တင္သြင္းသည္႕အဆုိကုိ လက္ခံ

Micro Finance ကုမၸဏီ မ်ားမွ ေငြေၾကးေခ်းယူထားေသာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေခ်းေငြျပန္ ဆပ္ကာလဆိုင္းငံ့ရန္ႏွင့္ အတိုးႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ေရးအဆိုကိုျပည္ခိုင္ ၿဖိဳး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တင္သြင္းမႈကုိလႊတ္ေတာ္ကလက္ခံ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။ေနျပည္ေတာ္တြင္ ယေန႔ နံနက္ပိုင္းက က်င္းပေသာ ျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး၌ မိတၳီလာမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒါက္တာ ေမာင္သင္းက ”ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ ကပ္ေရာဂါ ျဖစ္သည့္ COVID-19 ေရာဂါေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ စီးပြား ေရးဂယက္႐ိုက္ခတ္မႈသည္ ႀကီး မားျပင္းထန္ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအတြင္းMicro Finance လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေသာ ကုမၸဏီ မ်ားမွ ေငြေၾကးေခ်းယူထားေသာ ျပည္သူမ်ားက ပုံမွန္ျပန္လည္ေပး သြင္းေနရေသာ ေခ်းေငြမ်ားအား ကိုဗစ္ကို ရင္ဆိုင္တြန္းလွန္ေန သည့္ကာလ(Response Period) တစ္ခုအထိ ဆိုင္းငံ့ထားႏိုင္ရန္ႏွင့္ ကိုဗစ္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကာလ […]

ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါရန္

ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ (၁၇)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး ဒုတိယေန႔ (၁၄.၇.၂၀၂၀)တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁၀)မွ ဦးေက်ာ္သန္း ေမးျမန္းသည့္ “နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား အၿငိမ္းစားယူၿပီးပါက မိမိေနထိုင္ရာ ၿမိဳ့နယ္မ်ားတြင္ ပင္စင္လစာမ်ားကို ထုတ္ယူခြင့္ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ”ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း

အဆိုပါ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စက္မွုဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္း၏ ေျဖၾကားခ်က္-နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အၿငိမ္းစားလစာႏွင့္ ဆုေၾကးမ်ားအတြက္ အသုံးစရိတ္မ်ား သုံးစြဲရာတြင္ ဦးစီးဌာနမ်ားမွ အၿငိမ္းစားမ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ေရးအၿငိမ္းစားမ်ားအတြက္ လုပ္သက္ဆုေငြႏွင့္ လစဥ္ ပင္စင္အသုံးစရိတ္မ်ားကို စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စက္မွုဝန္ႀကီးဌာန၊ ပင္စင္ဦးစီးဌာန၏ ရသုံး မွန္းေျခေငြစာရင္းတြင္ သာမန္အသုံးစရိတ္စာရင္း၊ ေငြစာရင္းေခါင္းစဥ္(၂၃) ပင္စင္လစာေငြမ်ား ႏွင့္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘြဲ႕/ ဂုဏ္ထူးေဆာင္တံဆိပ္ခ်ီးျမႇင့္ေငြမ်ား၊ ေငြစာရင္းေခါင္းစဥ္(၂၄)ဆုေငြမ်ား ႏွင့္ တစ္လုံးတည္းပင္စင္ေငြမ်ားေခါင္းစဥ္တို့၌ လ်ာထား၍ သုံးစြဲလ်က္ရွိပါေၾကာင္း။လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္း (SEE)မ်ားႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အၿငိမ္းစားမ်ား၏ လုပ္သက္ဆုေငြႏွင့္ လစဥ္ပင္စင္အသုံးစရိတ္ကို သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ စည္ပင္ သာယာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ သက္ဆိုင္ရာေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ လ်ာထား၍ က်ခံသုံးစြဲလ်က္ရွိ ပါေၾကာင္း။အၿငိမ္းစားမ်ား၏ လစဥ္ပင္စင္ထုတ္ေပးရာတြင္ ဦးစီးဌာနအၿငိမ္းစားမ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ေရး အၿငိမ္းစားမ်ားအတြက္ လုပ္သက္ဆုေၾကးေငြႏွင့္ လစဥ္ပင္စင္လစာေငြကို […]

ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါရန္

ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ (၁၆)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး စတုတၳေန႔ (၂၅.၅.၂၀၂၀)တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)မွ ဦးဆီဟူးေဒြ႕ ေမးျမန္းသည့္ “ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ့၊ ၿမိဳ့သစ္ႀကီးရပ္ကြက္၊ ေအးျမသာယာႏွင့္ နန္းေကြ႕ေက်းရြာအုပ္စု၊ ကဘူဒမ္း ေက်းရြာအား ဆက္သြယ္ထားေသာ ေအးျမသာယာ – ကဘူဒမ္းလမ္းအား ၂၀၂၀ – ၂၀၂၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ကတၱရာလမ္းခင္းေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ”ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ၾကယ္ပြင့္ျပ ေမးခြန္း

အဆိုပါ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေက်ာ္လင္း၏ ေျဖၾကားခ်က္-ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ့နယ္၊ ၿမိဳ့သစ္ႀကီးရပ္ကြက္၊ ေအးျမသာယာႏွင့္ နန္းေကြ႕ေက်းရြာအုပ္စု၊ ကဘူဒမ္းေက်းရြာတို့ကို ဆက္သြယ္ထားေသာ ေအးျမသာယာ-ကဘူဒမ္း ေက်းရြာခ်င္းဆက္လမ္းသည္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေက်းလက္လမ္းဖြံ့ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွစီမံခန႔္ခြဲေသာ လမ္းျဖစ္ၿပီး လမ္းအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္အရ Class(A)၊ ဦးစားေပးအဆင့္(၁)လမ္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ေက်းရြာခ်င္းဆက္ ေျမသားလမ္းသည္ အရွည္(၃)ဖာလုံရွိၿပီး ေက်းရြာ(၂)ရြာ၊ အိမ္ေျခ (၁၄၄)အိမ္၊ လူဦးေရ (၈၁၅)ဦးတို့ကို အက်ိဳးျပဳလ်က္ရွိပါေၾကာင္း။ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ့နယ္အတြင္းရွိ ေအးျမသာယာ-ကဘူဒမ္း ေက်းရြာခ်င္းဆက္လမ္း အရွည္(၃)ဖာလုံအား (၁၂)ေပအက်ယ္ ေျမသားလမ္း တာခ်ဲ႕၍ ကတၱရာခင္းျခင္းလုပ္ငန္းကို ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုရန္ပုံေငြတြင္ ထည့္သြင္းလ်ာထားၿပီး ရန္ပုံေငြ ခြဲေဝရရွိမွုအေပၚမူတည္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ ေပးပို့လာေသာ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ေပါင္းစပ္ရွင္းလင္းေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။ [Zawgyi]ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ (၁၆)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး စတုတၳေန႔ […]

ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါရန္

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီကိုပဲလိုခ်င္တယ္ ကိုဖီအာနန္ဒီမိုကေရစီကိုမလိုခ်င္ပါဟု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဒါက္တာေမာင္သင္းေျပာၾကား

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီကိုပဲလိုခ်င္တယ္ ကိုဖီအာနန္ဒီမိုကေရစီကိုမလိုခ်င္ပါဟု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဒါက္တာေမာင္သင္းေျပာၾကား ေနျပည္ေတာ္ မတ္ ၅ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္း၏ ဒီမိုကေရစီစနစ္ တည္ေဆာက္ပံုမွာ ျမန္မာတစ္မ်ဳိးသားလံုး လိုလား ေသာ ျမန္မ့ာဒီမိုကေရစီအသြင္ ပံုရိပ္ေလ်ာ့ရဲေနျပီး ႏုိင္ငံျခား၊ ႏုိင္ငံ တကာဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမ်ား သည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ အခင္း အက်င္းသို႕ ခ်ဥ္းကပ္လာေနသည့္ အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ေၾကာင့္မိမိတို႔အေနျဖင့္ ျမန္မာ့ဒီမို ကေရစီကိုပဲလိုခ်င္၍ ကိုဖီအာနန္ ဒီမိုကေရစီကို မလိုခ်င္ပါေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီကိုယ္စားျပဳ မိတၴီလာမဲဆႏၵ နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေမာင္သင္း က ယေန႔ျပဳ လုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး၌ေျပာသည္။

ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါရန္

ကိုဖီအာနန္ေကာ္မရွင္၏အၾကံျပဳခ်က္လိုက္နာရန္မလိုဟုဆိုေသာ္လည္းလက္ေတြ႕တြင္အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ Road Map အျဖစ္အသံုးျပဳရန္ အစိုးရၾကိဳးပမ္းေနျခင္းမွာ လႊတ္ေတာ္အတြင္းလာေရာက္ေျပာၾကားထားျခင္းႏွင္႕ကြဲလြဲေန

ကိုဖီအာနန္ေကာ္မရွင္၏အၾကံျပဳခ်က္လိုက္နာရန္မလိုဟုဆိုေသာ္လည္းလက္ေတြ႕တြင္အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ Road Map အျဖစ္အသံုးျပဳရန္ အစိုးရၾကိဳးပမ္းေနျခင္းမွာ လႊတ္ေတာ္အတြင္းလာေရာက္ေျပာၾကားထားျခင္းႏွင္႕ကြဲလြဲေန ေနျပည္ေတာ္ မတ္ ၅ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီ ကိုယ္ စားျပဳ မင္းကင္းမဲဆႏၵနယ္ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္ ျမင့္က ယေန႔ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ၌ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြား ေနေသာ ျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းရန္ ကိုဖီအာနန္၏ Road Map အျဖစ္အသံုးျပဳရန္လုပ္ ေဆာင္ေနျခင္းမွာ အစိုးရအေနျဖင့္ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႔စည္းရန္လႊတ္ေတာ္ အဆံုးအျဖတ္ရယူစဥ္ကာလက ေျပာၾကားထားျခင္းႏွင့္ ယခု လက္ ေတြ႕ ေျမျပင္တြင္ ပံုေဖာ္ေဆာင္ ရြက္မႈမ်ားသည္ ကြဲျပားျခားနားမႈ မ်ားရွိေနေၾကာင္း အဆိုတစ္ရပ္တင္သြင္းရာ၌ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါရန္

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္အဆိုအား ဦးေမာင္ျမင့္ ေထာက္ခံေဆြးေႏြး 

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လ်င္ျမန္ေခ်ာေမြ႕လြယ္ကူစြာဝင္ေရာက္ႏိုင္ၿပီး လုပ္သားအင္အားအေျချပဳေသာ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား(Labour Intensive Industry)ပိုမိုဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္က်ယ္ျပန္႔လာေစရန္အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအခြင့္အလမ္းမ်ားေပၚလာေအာင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအားတိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆုိအား မင္းကင္းမဲဆႏၵနယ္၏ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီကိုယ္စားျပဳ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေမာင္ျမင့္က ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ယေန႔ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ အုတ္တြင္းမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳ တင္သြင္းသည့္ ‘ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လ်င္ျမန္ေခ်ာေမြ႕ လြယ္ကူစြာဝင္ေရာက္ႏိုင္ၿပီး လုပ္သားအင္အားအေျချပဳေသာ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား (Labour Intensive Industry ) ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ က်ယ္ျပန္႔လာေစေရး အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအခြင့္အလမ္းမ်ားေပၚလာေအာင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအားတိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုႏွင့္ပတ္သက္၍ ယေန႔ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၃ ဦးတို႕က ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကရာ ယင္းအနက္ မင္းကင္းမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေမာင္ျမင့္က ပါဝင္ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါရန္