အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ တိုင္းျပည္ကိုသာ သစၥာရွိၾကပါ

လူတစ္ေယာက္သည္ ကိုယ္ေမြးဖြားႀကီးျပင္းရာ တိုင္းျပည္ကို သစၥာရွိ ရပါမည္။ ပုဂၢဳိလ္၊ အုပၥဳ၊ ပါတီထက္ ကိုယ့္ႏိုင္ငံေတာ္ ကိုယ့္လူမ်ဳိး ကိုယ့္ဘာသာကို သစၥာရွိရပါမည္။ ပုဂၢဳိလ္ဆရာအစြဲ၊ ေခါင္းေဆာင္အုပ္စုအစြဲ၊ ပါတီၿစဲ၊ ဂိုဏ္းဂဏစြဲထက္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူအေပၚသာ သစၥာရွိသင့္ပါသည္။မိမိ၏ေခါင္းေဆာင္ မိမိ၏ဆရာျဖစ္ေသာ္လည္း အမွန္တရားမ်က္ႏွာကိုသာ ေထာက္ထားရပါမည္။ ဂရိေခတ္က အေတြးအျမင္ပညာရွင္ အရစၥတိုတယ္လ္ က ကြၽႏု္ပ္သည္ ကြၽႏု္ပ္ဆရာ ပေလတိုကိုခ်စ္သည္။ သို႔ေသာ္ အမြႏၱရား ကိုပို၍ခ်စ္သည္ဟု ေရးခဲ့သည္။ႏိုင္ငံေရးပါတီႀကီးတစ္ခု၏ ဥကၠ႒ျဖစ္သူက ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ လူေရြးရာ၌ သစၥာရွိမႈကိုၾကည့္သည္ဟု ေျပာလိုက္ရာ ဘယ္လိုသစၥာရွိမႈနည္း ဟု ေမးခြန္းထုတ္ရန္ျဖစ္လာသည္။ ပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးထက္၊ ပါတီထက္ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ဳိး၊ ႏိုင္ငံေတာ္အေပၚကိုသာ သစၥာေစာင့္သိရပါမည္။ င္းဥကၠ႒ကိုယ္တိုင္ပင္ တိုင္းျပည္က ဘာရမလဲမေမးႏွင့္ တိုင္းျပည္အတြက္ ဘာလုပ္ေပးမလဲ ေျပာဟု မၾကာခဏ ၾသဝါဒေပးေနပါသည္။ ပုဂၢဳိလ္ေရး […]

ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါရန္

တရားမြ္ေတသာ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေရး တာဝန္ရွိသူမ်ားလုပ္ေဆာင္ေပးရန္လို

ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၂၁ ပါတီမြ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ အစီအမံမ္ားကို ျပည္သူလူထုထံ အသိေပးရွင္းျပရန္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ သို႔ တုိက္တြန္းေတာင္းဆိုထားေပသည္။ႏိုဝင္ဘာလတြင္က်င္းပေတာ့မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ သမုိင္းေရးအေျခ ေအန၊ ကမၻာ့ကပ္ေရာဂါကိုဗစ္အေျခအေန၊ ျပည္သူလူထုစီးပြားေရးခြၽတ္ျခံဳက် ေနမႈအေျခအေနမ်ားၾကားမွာ က်င္းပရန္ျဖစ္လာသည္။ အားလံုးက ရင္မ စိုးရိမ္ေနၾကသည္။ ကာယကံရွင္ လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္သူ အာဏာရထားသူမ္ားက ေတာ့ ပူပင္မႈရွိဟန္မတူေပ။ ေကာ္မရွင္ကလည္းတည္လြန္းခန္႔လြန္းၿပီး ေမာက္ မာသည့္အစြန္းကိုေရာက္ေနသလားဟု ခံစားၾကရသည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး ပညာရွင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားကမူ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကႀကီးစြာေစာင့္ၾကည့္ရင္း ဘဝသံသရာရထားကိုစီးေနရသည္။ ရထားသည္ လမ္းဆံုးပန္းတုိင္ဘူတာသို႔ေခ်ာေမာစြာဆိုက္ေရာက္ႏိုင္ပါမည္ လားဟု အျငင္းပြားစရာ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားေပၚလာသည္။ယခုခ်ိန္ထိ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားလြတ္လပ္စြာ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးခြင့္တိက်စြာ သတ္မွတ္ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား ေကာ္မရွင္ကထုတ္ေပးျခင္းမရွိျဖစ္ေနသည္။ မူေဘာင္မရွိလွ်င္ ျပႆနာျဖစ္ပြားလာႏိုင္ေသာကိစၥျဖစ္သည္။ ကိုဗစ္ေၾကာင့္ က်န္းမာေရးကန္႔သတ္ခ်က္၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားလည္းရွိေနရာ မဲ႐ံုတြင္အခ်ိန္ မလံုေလာက္ဘဲ မဲမေပးလိုက္ရေသာျပည္သူမ်ားရွိလာပါက ဆူပူမီးေတာက္ […]

ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါရန္

ေရႀကီးေရလွ်ံမႈေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားထိခိုက္မႈ အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ားသည္ မိုးရာသီကာလျဖစ္သည့္ ဇြန္၊ ဇူလိုင္၊ ၾသဂုတ္၊ စက္တင္ဘာလမ်ား၌ ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိသည္။ ယခင္က ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ားသည္ ထိခိုက္ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈ နည္းပါးခဲ့သျဖင့္ လူမ်ား က သာမန္ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိသည့္ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုအျဖစ္သာ သေဘာထား ခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးျခင္း၊ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ ပံုသဏၭာန္ ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္။ ေရႀကီးမႈျပင္းထန္သကဲ့သို႔ ထိခိုက္ဆံုး႐ႈံးမႈလည္း မ်ားလာခဲ့သည္။လက္ရွိတြင္ မိုးသည္းထန္ရြာသြန္းျခင္း၊ ေရကာတာ က်ဳိးေပါက္ျခင္း၊ ေတာင္က်ေရ စီးဆင္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိသည္။ အဆိုပါ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ားသည္ ကခ်င္၊ စစ္ကိုင္း၊ မေကြး၊ မႏၲေလး၊ ပဲခူး စသည့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္တို႔တြင္ ျဖစ္ပြားလ်က္ ရွိၿပီး ၾသဂုတ္ ၃ ရက္အထိ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း […]

ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါရန္

ထပ္မံေငြေခ်းယူမႈမ်ား သတိထား

အဂတိလိုက္စားမႈတို႔သည္ ယခုအခါ ကမၻာကိုလႊမ္းျခံဳထားၿပီဟု ဆိုေန ၾကသည္။ အဂတိလိုက္စားမႈကို မိုးခါးေရအျဖစ္ ေသာက္သင့္ပါသလားဟု ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ေမးခြန္းထုတ္ၾကရပါမည္။ အထူးသျဖင့္ အဖြဲ႕အစည္း၊ ပုဂၢလိက၊ အစိုးရႏွင့္ ဌာနတစ္ခုခုတာဝန္ယူထားသူမ်ား အေရးႀကီးပါသည္။ အျမတ္ရွာေသာအလုပ္မဟုတ္သည့္ ပရဟိတလိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၌ပင္ အဂတိ တရားမလိုက္စားရန္ သတိထားရပါမည္။ဘတ္ဂ်က္ေတြေတာင္းေတာင္းၿပီး ျခတြင္းထဲက်တဲ့ ထင္း႐ွဴးေသတၱာလို မျဖစ္ေစနဲ႔ဟု ဖဆပလေခတ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မိန္႔ခြန္းေျပာဖူးသည္။ ပထမဒီမို ကေရစီ အစိုးရေခတ္၊ ၂ဝ၁၁ မွ ၂ဝ၁၅ တြင္လည္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒တစ္ဦး က ဘတ္ဂ်က္ေငြမ်ား ပြဲေစ်းတန္းထဲ ဆီးသီးဗန္းေမွာက္သလိုမျဖစ္ေစႏွင့္ဟု ဥပမာ ေပးဖူးသည္။အဂတိလုိက္စားသျဖင့္ ကမၻာေက်ာ္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား ပ်က္စီးသြားခဲ့၏။ လူအမ်ားေလးစားခံရသူတို႔ ၾသဇာတိကၠမဆိုးဆိုးရြားရြား က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။ အဂတိသတင္းကို မီဒီယာမ်ားကခံတြင္းေတြ႕ၾကသည္။တုိင္းျပည္တစ္ျပည္၏ ေခတ္မီေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈျဖစ္စဥ္တြင္ အဂတိ လိုက္စားမႈမွာ ပဓာနအက်ဆံုး ခလုတ္တံသင္းျဖစ္သည္ဆိုေသာ ေကာက္ခ်က္ လည္းရွိေနသည္။ […]

ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါရန္

ဆင္းရဲသည္ထက္ ဆင္းရဲေနၾကၿပီ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ကမၻာ့အင္အားႀကီးႏိုင္ငံႏွစ္ခု၏သံ႐ုံးႏွစ္႐ုံးတို႔သည္ ႏိုင္ငံ ေရးအျမင္ႏွင့္အယူအဆမ်ား အားၿပိဳင္မႈျဖစ္ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက ၾကား ညပ္ေနသည္။ ထိုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ”ေျမနိမ့္ရာလွံစိုက္အျဖစ္ပဲ။ လွံက စိုက္မွာပဲ။ ေျမကနိမ့္ေနတာကိုး။ အားရွိေအာင္ေနထားလွ်င္ ဘယ္သူမွ လွံလာ မစိုက္ရဲဘူး”ဟု တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕တာဝန္ရွိသူက မွတ္ခ်က္စကားေျပာဆိုပါသည္။ေျမနိမ့္ရာဆိုျခင္းသည္ ဆင္းရဲျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ ၂ဝ၁၈၊ ၂ဝ၁၉ စစ္တမ္းေကာက္ယူရာတြင္ ၂ဝ၁၈ က လူ ၁ဝဝတြင္ ၃၇ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂ဝ၁၉က ၇၂ရာခိုင္ႏႈန္းဆင္းရဲေနၾကသည္ဟုသိရသည္။ ၂ဝ၂ဝ စစ္တမ္း ေကာက္ယူရာတြင္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၉ဝက ၄င္းတို႔ စီးပြားေရးအေျခအေနမေကာင္း ဟု ေျပာဆိုၾကသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဆယ္ခုမွာ ကိုးခုက အေျခအေန မေကာင္းေၾကာင္း သိရသည္။ ၂ဝ၁၆မွစခဲ့ေသာ စစ္တမ္းေကာက္ျခင္းတြင္ ယခု ၂ဝ၂ဝတြင္ အဆိုးဆံုးဟု သိရသည္။စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ရန္ပင္ ယံုၾကည္ခ်က္မရွိဟုလည္း ဆိုေန ၾကသည္။ […]

ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါရန္

ျပည္သူမ်ား မဲေပးရန္လုိပါသည္

လက္ရွိအစုိးရႏွင့္အာဏာရပါတီတုိ႔ကုိ အႀကိဳက္မေတြ႕သူမ်ားက မဲမေပးေရး No Voteအသံျပဳလာသည္။ ၄င္းတုိ႔ နစ္နာသြားမည္ကုိသိေသာ အာဏာရ ပါတီဘက္မွ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ အစရွိသူတုိ႔ကလည္း ၄င္းမဲမေပး ေရး အယူအဆကုိအျပင္းအထန္တုံ႔ျပန္ၾကသည္။ ၂ဝ၂ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ အႀကိဳကာလသည္ ပုိ၍ ဆူညံသံမ်ဳိးစုံလာသည္။အႀကိဳက္မေတြ႕သူမ်ားမွာ အေၾကာင္းမဲ့ အသားလြတ္ေတာ့မဟုတ္ေပ။ အာဏာရပါတီႏုိင္ၿပီးေနာက္ လယ္သမားအေရးတက္ၾ<ြကလႈပ္ရွားသူ ပုဂၢဳိလ္ တစ္ဦးက သုံးႏွစ္အတြင္း လုံးဝစိတ္ပ်က္ခဲ့ေၾကာင္း မီဒီယာကုိထုတ္ေျပာ သည္။ အာဏာရပါတီေခါင္းေဆာင္ကုိယ္တုိင္က ေရြးေကာက္ပြဲကတိကဝတ္၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကုိ ေသေသခ်ာခ်ာမေဆာင္ရြက္၊ တုိင္း ရင္းသားမ်ားႏွင့္လည္း ကင္းကြာသြားခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံ၏အဆင့္မွာလည္း က်ဆုံး ႏုိင္ငံစာရင္းသုိ႔ေလွ်ာဆင္းသြားသည္။ ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ဆုိေသာ္လည္း ဘာမွ မေျပာင္းလဲႏုိင္ဘဲအဆုိးသံသရာသာလည္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ျပည္နယ္အသီးသီးတြင္ မဲမေပးေရးလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈေပၚေပါက္လာ သည္ဟု သတင္းမ်ားေပၚထြက္လာပါသည္။ တုိင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ဳိးအတြက္ ပုဂၢဳိလ္ကုိးကြယ္ေရးမလုပ္ဘဲ အစြဲကင္းကင္းႏွင့္ ႐ုိး႐ုိးသားသားအလုပ္လုပ္ၾက ဖုိ႔လုိေၾကာင္း အသံမ်ားလည္းၾကားရသည္။ အာဏာရပါတီအစုိးရသည္ […]

ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါရန္

ျပည္သူတုိ့ စိုးရိမ္တႀကီး ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ

ကမၻာ့ဘဏ္က ကိုဗစ္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈ တန္ဖိုး ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္မွ သုည ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႕က်ဆင္းေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ေနာက္ဆံုးထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ သုညသို႕ ခ်ဥ္းကပ္မည္ဟု ခန္႕မွန္းထားသည္။ ႏိုင္ငံသားတစ္သိန္းခြဲ အလုပ္အကိုင္ဆံုး႐ႈံးသြားၿပီး စီးပြား ေရးက႑ ျပန္လည္ႏိုးထေရးအတြက္ အခြန္သက္သာခြင့္ကို ေတာင္းၾကသည္။ သို႕ေသာ္ အစိုးရက အခြန္သက္သာခြင့္ကို မေပးခဲ့ေပ။ ပုဂၢလိကက႑ အက်ပ္ အတည္း ထပ္မံျဖစ္ပြားလာမည္ဟု စီးပြားေရးေစာင့္ၾကည့္သူ ပညာရွင္တစ္ဦးက သံုးသပ္ျပသည္။ ႏုိင္ငံျခားတုိင္းျပည္မ်ားက ကိုဗစ္ေၾကာင့္ က်ဆင္းေနေသာ စီးပြားေရးကို ကုစားရန္ အခြန္သက္သာခြင့္ ဖန္တီးေပးသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ လည္း ထိုသို႕လုပ္သင့္ေၾကာင္း ေဝဖန္ၾကသည္။ေတြ႕ဆုံပြဲတစ္ခုတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ကိုဗစ္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံထိခိုက္မႈ သိပ္မျဖစ္၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလည္း သိပ္မထိခိုက္ဟု ဆိုခဲ့သည္။ ထိုေတြ႕ဆုံပြဲမွာပင္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ […]

ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါရန္

ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ခြင့္

ဒီမိုကေရစီတြင္ အမ်ားစုဆႏၵႏွင့္ ဆံုးျဖတ္လုပ္ကိုင္ျခင္း အေလ့အထ ရွိေသာ္လည္း ထိုအခ်က္က ဒီမိုကေရစီ၏ ႀကီးမားေသာ အားနည္းခ်က္လည္း ျဖစ္သြားတတ္သည္။ နယ္ေျမေဒသတစ္ခုမွာ ျပည္သူ႕ထံမွ မဲအမ်ားဆံုးရ သူကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ၾကသည္။အမ်ားစုဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ လံုးဝအမွန္တရားဟု တရားေသေျပာ၍မရ ႏိုင္ေၾကာင္း သမိုင္းသက္ေသမ်ားရွိခဲ့သည္။ သိပၸံပညာရွင္ႀကီးမ်ားက ေနလ ၾကယ္မ်ားသည္ လူသားတို႕၏ ကမၻာကို လွည့္ပတ္ေနသည္ဟု အမ်ားထင္ ထားခ်က္ကို ခ်ဳိးဖ်က္ျပခဲ့သည္။ ကမၻာကသာ ေနကိုဗဟိုျပဳၿပီး လည္ပတ္ ေနသည္ဆိုေသာ အခ်က္ကို ဖြင့္ျပခဲ့သည္။ အမ်ား၏ ယူဆခ်က္ မွားေနေၾကာင္း ထင္ရွားစြာျပခဲ့သည္။အမ်ားစု၏ဆႏၵႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ျခင္းနည္းလမ္းကို အသံုးျပဳပံုေဖာ္လိုက္ေသာ အခါ အမ်ားစုက ႏိုင္လိုမင္းထက္ျပဳေသာဝါဒကို လက္ယပ္ေခၚသလို ျဖစ္သြား သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီတြင္ ထိုကဲ့သို႕ အႏိုင္က်င့္ေသာနည္းကို ကာကြယ္တားဆီးရန္ တာဝန္ရွိလာသည္။အမ်ားဆႏၵႏွင့္ဆံုးျဖတ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား၏ ဆိုးက်ဳိးကိုကာကြယ္ […]

ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါရန္