ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ေရြးေကာက္ပြဲေၾကညာစာတမ္း(၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္)

ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါရန္

ျပည္သူ႔အတြက္ အာမခံခ်က္

လယ္ယာထုတ္ကုန္မ်ား သင့္တင့္မွ်တသည့္ေစ်းႏွဳန္းရရွိေစရန္ ေစ်းကြက္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္။ ႏိုင္ငံဝန္ထမ္း/ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ား မိမိတို႔လစာေငြျဖင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ရပ္တည္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေပးမည္။

ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါရန္

ပါတီ၏မူ၀ါဒ

ပါတီ၏မူ၀ါဒမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္- (က)     အမ်ိဳးသားေရးမူ၀ါဒ။ ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရး၊ အခ်ဳပ္အၿခာအာဏာတည္တံ့ ခိုင္ၿမဲေရးကို ထာ၀စဥ္ ဦးထိပ္ထားမည္။ ( ခ)ႏိုင္ငံေရးမူ၀ါဒ။  အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကို ဦးထိပ္ထား၍ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သုံးမည္။ ( ဂ)စီပြားေရးမူ၀ါဒ။ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကို က်င့္သုံးမည္။ (ဃ) ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒ။ လြတ္လပ္၍ တက္ၾကြေသာ ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒကို က်င့္သုံးမည္။ ၿငိမ္းခ်မ္း စြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရး မူၾကီး (၅)ခ်က္ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္မည္။ ( င) ကာကြယ္ေရးမူ၀ါဒ။ ႏိုင္ငံေတာ္အား ျပည္တြင္းျပည္ပ အႏၱရာယ္မ်ားမွ အျပည့္အ၀ ကာကြယ္ႏိုင္စြမ္းရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ ရြက္သြားမည္။ ( စ) လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာမူ၀ါဒ။ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ အညီႏိုင္ငံသားတိုင္း၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို အာမခံမည္။ (ဆ) တိုင္းရင္းသားေရးဆိုင္ရာမူ၀ါဒ။ တိုင္းရင္းသာစည္းလုံးညီညြတ္ေရးကို အေလးထားမည္။ အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ တိုင္းရင္း သားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို အျပည့္အ၀ ရရွိခံစားႏိုင္ေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးမည္။ ( ဇ) ေတာင္သူလယ္သမားေရးဆိုင္ရာမူ၀ါဒ။ ေထာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ လူမူစီးပြားဘ၀ […]

ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါရန္