ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတာဝန္ခံ ဦးျမင္႕စိုး ဝန္းသိုၿမိဳ႔နယ္ရွိစာသင္ေက်ာင္းမ်ားသို့ COVID-19 ကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ားလွဴဒါန္း

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး သတင္းမ်ား

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး တာဝႏၡံ ဦးျမင့္စိုးသည္ယမန္ေန႔နံနက္ပိုင္းက ဝန္းသုိၿမိဳ႕နယ္ရွိဂ်ဳိးေတာင္(အထက)တြင္ Mask အခု၅ဝဝ၊PPE သံုးစုံ၊ Hand Gel ဘူးႀကီး ႏွစ္ဘူး၊ ေအသး ၁ဝဘူး၊ အပူခ်ိန္တိုင္းကိရိယာတစ္ခု၊ေဆးခင္းခုံ(အထက-ၿခဲ)တြင္Maskအခု ၃ဝဝ ၊PPEႏွစ္စံု၊Hand Gelဘူးႀကီးႏွစ္ဘူး၊ အပူခ်ိန္တိုင္းကိရိယာတစ္ခု၊သင္ေတာ(အထက-ၿခဲ)တြင္ Mask အခု ၃ဝဝ၊ PPE ႏွစ္စံု၊Hand Gel ဘူးႀကီး ႏွစ္ဘူး၊ အပူခ်ိန္တိုင္းကိရိယာတစ္ခု၊ ပိႏၷဲကုန္း(အထက-ၿခဲ)တြင္ Mask အခု၃ဝဝ၊ PPE ႏွစ္စံုHand Gelဘူးႀကီးႏွစ္ဘူး၊ အပူခ်ိန္တိုင္းကိရိ ယာတစၡဳ။ ေတာင္ပို႔လွ(အထက-ၿခဲ)တြင္ Mask အခု၃ဝဝ၊ PPE ႏွစ္စုံ၊Hand Gel ဘူးႀကီးႏွစ္ဘူး၊ အပူခ်ိန္ တိုင္း ကိရိယာတစၡဳ၊ တပ္နယ္ (အထက-ၿခဲ)တြင္ Mask အခု၃ဝဝ၊ PPE ႏွစ္စုံ၊Hand Gel ဘူးႀကီး ႏွစ္ဘူး၊ အပူခ်ိန္တိုင္းကိရိယာ တစၡဳ၊ ကင္း(အထက-ၿခဲ)တြင္ Mask အခု၃ဝဝ၊PPE ႏွစ္စုံ၊ Hand Gel ဘူးႀကီးႏွစ္ဘူး၊ အပူခ်ိန္တိုင္း ကိရိယာတစၡဳ၊ ဝန္းသို (အထက) တြင္Mask အခု၅ဝဝ ၊PPE သုံးစုံ၊ Hand Gel ဘူးႀကီးႏွစ္ဘူး၊ ေအသး ၁ဝဘူး၊အပူခ်ိန္တိုင္းကိရိယာတစ္ခု ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး႐ုံးLaptop & Printer တစ္စုံတို႔ကို စာသင္ ေက်ာင္း အသီးသီးသို႔သြားေရာက္ လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၉-၂ဝ၂ဝပညာသင္ ႏွစ္တြင္ဝန္းသိုအေျခခံပညာအထက္ တန္းေက်ာင္းမွတကၠသိုလ္ဝင္တန္း ကို ထူးခြၽန္စြာေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကေသာ (စဒ ၈၈) ေအာင္ေအာင္ဦး ေျခာက္ ဘာသာ သိပၸံတြဲ (လူရည္ခြၽန္)ႏွင့္ (စဒ ၄၆) မရွင္းသန္႔ယဥ္ ေျခာက္ ဘာသာသိပၸံတြဲ (လူရည္ခြၽန္)တို႔ အား ေငြက်ပ္ တစ္သိန္းစီ ဆုခ်ီးျမႇင့္ ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းခရီးစဥ္တြင္ ဝန္းသိုၿမိဳ႕ နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးထိန္မင္း၊ ဦးစိုးပိုင္၊ ဦးေမာင္ေဝႏွင့္ လူငယ္ တာဝႏၡံ ေဒၚၿငိမ္းျပည့္ျပည့္ဝင္းေ႐ႊ တို႔လိုက္ပါခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ညီညီထြန္း(ဝန္းသို)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *